Projekt numer POWR.02.21.00-00-0017/18 o nazwie „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” ukierunkowany jest na opracowanie indywidualnej i dopasowanej do potrzeb klienta strategii sukcesji. Projekt podzielony jest na 4 etapy, których celem jest przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa, rozpoznania potrzeb oraz oczekiwań, zarówno nestora (obecny właściciel firmy) jak i sukcesora (docelowy właściciel: zwykle syn, córka), a w efekcie wybranie najbardziej optymalnych rozwiązań. W ramach projektu oferowane jest wsparcie ekspertów z zakresu prawnego, organizacyjno-zarządczego, ekonomiczno-finansowego oraz mediacyjnego.

Od marca 2022r. jest możliwość zrealizowania tzw. „dużej sukcesji”, która cieszy się sporym zainteresowaniem pozwala ona bowiem znacznie lepiej przygotować firmę do przeprowadzenia istotnych zmian jakie stoją przed firmami rodzinnymi: Polski Ład, rosnąca inflacja, rosnące koszty utrzymania firmy, etc. W ramach tzw. Dużej sukcesji jesteśmy w stanie opracować realną strategię firmy na kolejne lata z uwzględnieniem takich narzędzi jak model 5 sił Portera, analiza SWOT/TOWS, mapa celów strategicznych, macierz BCG, Business Canvas Model, pomiar jakościowy i analityczny w firmie.

Wsparcie naszych ekspertów będzie mieć istotne znaczenie w świetle zmian w systemie podatkowym jaki jest planowany w ramach Polskiego Ładu 2.0.

W przypadku firm zorganizowanych w formie spółki z o.o. trzeba mieć na względzie Art. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dn. 29.10.2021, a w nim zawarty mechanizm opodatkowania ukrytej dywidendy czy przerzuconego dochodu.

Wsparcie naszych ekspertów pozwoli nie tylko zaplanować cały proces sukcesji firmy rodzinnej ale przygotować przekształcenia firmy, tak aby zminimalizować koszty działalności operacyjnej i finansowej.

Projekt jest dofinansowany w 90% ze środków unijnych. Środki przeznaczone są na:

 • Wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia
 • Pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym
 • Pomoc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych i personalnych w organizacji
 • Pomoc w rozpoczęciu procesu wdrożenia sukcesji w organizacji
 • Pomoc w przeprowadzeniu zmian formy prawnej
 • Pomoc w przeorganizowaniu działania firmy (głównie w związku z Polska Ładem obowiązującym od 1.01.2022r)
 • Pomoc w finansach przedsiębiorstwa (optymalna polityka kredytowa, zarządzania zapasami, ocena rentowności sprzedaży i realizacji usług)

Ponadto w ramach tzw. Dużej sukcesji możemy przeprowadzić:

 • Analizę kluczowych procesów w celu pogłębionej analizy miejsc do optymalizacji
 • Opracowanie strategii rozwoju firmy na kolejne lata
 • Opracowanie projektu inwestycyjnego
 • Opracowanie pełnej dokumentacji przekształcenia przedsiębiorstwa z JDG w spółkę prawa handlowego
 • Analizę opłacalności działalności w oparciu o model marż I-IV
 •  i wiele innych działań jakie mogą utrzymać pozycję firmy rodzinnej na rynku.

Projekt jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój. Informacje na temat tego programu są dostępne na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych  we współpracy z partnerami w roli ekspertów ramach poszczególnych obszarów objętych projektami,

Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis kolejnych etapów projektu realizowanego przez Nova Praxis wraz z partnerami projektu.

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” jest przeznaczony dla firm rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP).

Wsparcie jest przeznaczone dla przedsiębiorstwa, które jest prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie.

Przedsiębiorstwo musi spełniać warunek, że członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Przedsiębiorstwo musi być gotowe do poniesienia wkładu własnego oraz zdolne do otrzymania pomocy „de minimis”.

Projekt dotyczy makroregionu obejmującego województwo: śląskie, opolskie i łódzkie.

Możliwy jest również udział beneficjentów z innych regionów, w miarę możliwości oraz wolnych środków w projekcie (skontaktuj się z nami w celu ustalenia jak możemy Ci pomóc:  sukcesja@novapraxis.pl lub telefonicznie: +12 200 29 71

KROK 1

Diagnoza

Pierwszym etapem projektu dla firmy jest przeprowadzenie diagnozy organizacji pod kątem potrzeb i możliwości. Pod okiem naszego eksperta wykonywana jest analiza trzech kluczowych elementów:

 • Analiza struktury organizacyjnej firmy – jej  celem jest weryfikacja dopasowania firmy do wymogów projektowych. Na tym etapie określana jest gotowość firmy do opracowania i przeprowadzenia sukcesji.
 • Analiza potrzeb – wskazuje główne obszary wymagające szczegółowej analizy wraz z przedstawieniem zakresów wsparcia. Doradztwo sukcesyjne obejmuje takie obszary jak: wsparcie prawne, wsparcie ekonomiczno-finansowe, wsparcie organizacyjno-zarządcze oraz wsparcie mediatora.
 • Analiza finansowa – jest nakierowana na opracowaniu danych niezbędnych do realizacji wsparcia z obszaru ekonomiczno-finansowego.

Na podstawie opracowanego raportu z wstępnej sesji doradczej określana jest gotowość firmy do sukcesji oraz rodzaj wymaganego doradztwa na etapie głównym, a także beneficjent podejmuje decyzję o akceptacji planu i dalszym udziale w projekcie.

KROK 2

Doradztwo sukcesyjne

To główny etap realizacji doradztwa dla firmy. W tym etapie eksperci skupiają się na dogłębnej analizie firmy w danym obszarze i proponują rozwiązania odpowiednie dla danej organizacji. W ramach doradztwa realizowane jest:

 • Wsparcie prawne – ma na celu wybór najlepszej formy przekazania firmy sukcesorowi, określenie wymaganych dokumentów oraz określenie czasu i kosztów niezbędnych do realizacji formalnego przekazania.
 • Wsparcie ekonomiczno-finansowe – jest nakierowane na analizę możliwości rozwojowych, obiektywną ocenę planów nestora jak i sukcesora firmy oraz opracowanie prognoz finansowych dla beneficjenta.
 • Wsparcie organizacyjno-zarządcze – w skład, którego wchodzi analiza procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, identyfikacja największych problemów oraz proponowane rekomendacje ich rozwiązania.
 • Wsparcie mediatora – ma na celu identyfikację oraz plan rozwiązania ewentualnych problemów komunikacyjnych w organizacji. Wsparcie mediatora może dotyczyć analizy polityki personalnej w organizacji czy metod rozwiązywania konfliktów.

W ramach tego etapu opracowywana jest strategia sukcesji, która stanowi jeden z głównych produktów projektu dla beneficjenta.

KROK 3

Wdrożenie

Głównym celem tego zadania jest zaakceptowanie planu zmiany w postaci strategii sukcesji. Dokument strategii sukcesji zawiera odpowiedzi na nastepujące pytania:

 • Cel strategii
 • Kim jesteśmy?
 • Kim chcemy być?
 • Jakie są dla nas priorytety?
 • Jak do tego dojdziemy?
 • Jak i kiedy sprawdzimy czy nam się udało?

Strategia zawiera ramowy plan działania wdrożenia sukcesji w firmie. Akceptacja planu oznacza przyjęcie przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora opracowanej strategii. W ramach tego zadania realizowane jest spotkanie inaugurujące proces sukcesji w którym kluczowe osoby akceptują swoją rolę w planie.

KROK 4

Monitoring postępów

Istotnym elementem projektu jest nadzór i monitoring postępów wdrażania strategii sukcesji. W ramach tego zadania weryfikacji podlegają założenia opracowane w strategii sukcesji firmy. Analiza obejmie każdy obszar zawierający kolejne kroki do podjęcia, poziom i jakość ich realizacji oraz potwierdzenie kolejnych etapów.

Etap monitoringu przeprowadzany jest po 3 miesiącach od przekazania planu sukcesji i jest zakończony wypełnieniem ankiety.