Dowiedz się więcej o projekcie sukcesji dla firmy rodzinnej

Projekt Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami jest dofinansowany w 90% ze środków unijnych w ramach programu POWR.02.21.00-00-0017/18. Środki przeznaczone są na:
 • Opracowanie strategii sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym
 • Rozwiązanie problemów komunikacyjnych i personalnych w organizacji
 • Rozpoczęcie procesu wdrożenia sukcesji w organizacji
 • Przeprowadzenie zmian formy prawnej (np: JDG na sp. z o.o.)
 • Wsparcie w przeorganizowaniu działania firmy (głównie w związku z Polska Ładem obowiązującym od 1.01.2022r)
 • Wsparcie w polityce finansów firmy rodzinnej, w tym: optymalna polityka kredytowa, optymalne zarządzanie zapasami, ocena rentowności sprzedaży i realizacji usług, analiza rentowności w oparciu o model marż
Ponadto od marca 2022r. jest możliwość zrealizowania tzw. „dużej sukcesji”, która pozwala znacznie lepiej przygotować firmę do przeprowadzenia istotnych zmian jakie stoją przed firmami rodzinnymi: Polski Ład, rosnąca inflacja, rosnące koszty utrzymania firmy, etc.
W ramach tzw. Dużej sukcesji możemy przeprowadzić:
 • Analizę kluczowych procesów w celu pogłębionej analizy miejsc do optymalizacji
 • Opracowanie strategii rozwoju firmy na kolejne lata
 • Opracowanie projektu inwestycyjnego
 • Opracowanie pełnej dokumentacji przekształcenia przedsiębiorstwa z JDG w spółkę prawa handlowego
 • Analizę opłacalności działalności w oparciu o model marż I-IV
 •  i wiele innych działań jakie mogą utrzymać pozycję firmy rodzinnej na rynku.
Projekt jest realizowany w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój. Informacje na temat tego programu są dostępne na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/sukcesja-w-firmach-rodzinnych  we współpracy z partnerami w roli ekspertów ramach poszczególnych obszarów objętych projektami,
Wsparcie naszych ekspertów pozwoli nie tylko zaplanować cały proces sukcesji firmy rodzinnej ale przygotować przekształcenia firmy, tak aby zminimalizować koszty działalności operacyjnej i finansowej.

Weź udział w konkursie zgłaszając się do projektu sukcesji!

Każda firma, która zgłosi się do projektu będzie miała możliwość wygrania voucherów na szkolenia organizowane przez doradców z firmy Nova Praxis oraz zestawy kubków i plecaków!

Kto może skorzystać z programu?

Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych – wsparcie przejścia między generacjami” jest dedykowany firmom rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MMSP). Wsparcie jest dostępne dla tych przedsiębiorstw, które spełniają określone kryteria:
 1. Przedsiębiorstwo prowadzone jest przez co najmniej dwóch członków rodziny, z których przynajmniej jeden ma istotny wpływ na zarządzanie.
 2. Członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
 3. Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.
 4. Przedsiębiorstwo musi być gotowe do poniesienia wkładu własnego oraz zdolne do otrzymania pomocy „de minimis”.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem makroregion obejmujący województwa: śląskie, opolskie i łódzkie choć jest możliwość realizacji projektów w innych województwach.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Jeśli uważasz, że Twoje przedsiębiorstwo spełnia powyższe kryteria i jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszego wsparcia w procesie sukcesji, zachęcamy do kontaktu z nami. Możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej, wysyłając e-mail na adres: sukcesja@novapraxis.pl , lub dzwoniąc do nas: +12 200 29 71.
Nasi eksperci pomogą Ci w dalszych krokach i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z projektem.
Jesteśmy przekonani, że odpowiednio przeprowadzony proces sukcesji może przyczynić się do długotrwałego sukcesu Twojego przedsiębiorstwa oraz zachowania jego wartości dla kolejnych pokoleń.

Jakie są etapy projektu?

Diagnoza

Pierwszym etapem projektu dla firmy jest przeprowadzenie oceny dojrzałości organizacji pod kątem przygotowania do procesu sukcesji. Pod okiem naszego eksperta wykonywana jest analiza trzech kluczowych elementów:

 • Analiza struktury organizacyjnej firmy – jej  celem jest weryfikacja dopasowania firmy do wymogów projektowych. Na tym etapie określana jest gotowość firmy do opracowania i przeprowadzenia sukcesji.
 • Analiza potrzeb – wskazuje główne obszary wymagające szczegółowej analizy wraz z przedstawieniem zakresów wsparcia. Doradztwo sukcesyjne obejmuje takie obszary jak: wsparcie prawne, wsparcie ekonomiczno-finansowe, wsparcie organizacyjno-zarządcze oraz wsparcie mediatora.
 • Analiza finansowa – jest nakierowana na opracowaniu danych niezbędnych do realizacji wsparcia z obszaru ekonomiczno-finansowego.

Na podstawie opracowanego raportu z wstępnej sesji doradczej określane są potrzeby firmy, gotowość do sukcesji oraz rodzaj wymaganego doradztwa w ramach właściwego doradztwa. Beneficjent podejmuje decyzję o akceptacji planu i dalszym udziale w projekcie.

Doradztwo sukcesyjne

To główny etap realizacji doradztwa dla firmy. W tym etapie eksperci skupiają się na dogłębnej analizie firmy w danym obszarze i proponują rozwiązania odpowiednie dla danej organizacji. W ramach doradztwa realizowane jest:

 • Wsparcie prawne – ma na celu wybór najlepszej formy przekazania firmy sukcesorowi, określenie wymaganych dokumentów oraz określenie czasu i kosztów niezbędnych do realizacji formalnego przekazania.
 • Wsparcie ekonomiczno-finansowe – jest nakierowane na analizę możliwości rozwojowych, obiektywną ocenę planów nestora jak i sukcesora firmy oraz opracowanie prognoz finansowych dla beneficjenta.
 • Wsparcie organizacyjno-zarządcze – w skład, którego wchodzi analiza procesów realizowanych w przedsiębiorstwie, identyfikacja największych problemów oraz proponowane rekomendacje ich rozwiązania.
 • Wsparcie mediatora – ma na celu identyfikację oraz plan rozwiązania ewentualnych problemów komunikacyjnych w organizacji. Wsparcie mediatora może dotyczyć analizy polityki personalnej w organizacji czy metod rozwiązywania konfliktów.

W ramach tego etapu opracowywana jest strategia sukcesji, która stanowi jeden z głównych produktów projektu dla beneficjenta.

Wdrożenie

Głównym celem tego zadania jest zaakceptowanie planu zmiany w postaci strategii sukcesji. Dokument strategii sukcesji zawiera odpowiedzi na nastepujące pytania:

 • Cel strategii
 • Kim jesteśmy?
 • Kim chcemy być?
 • Jakie są dla nas priorytety?
 • Jak do tego dojdziemy?
 • Jak i kiedy sprawdzimy czy nam się udało?

Strategia zawiera ramowy plan działania wdrożenia sukcesji w firmie. Akceptacja planu oznacza przyjęcie przez zarząd firmy oraz nestora i sukcesora opracowanej strategii. W ramach tego zadania realizowane jest spotkanie inaugurujące proces sukcesji w którym kluczowe osoby akceptują swoją rolę w planie.

Monitoring postępów

Istotnym elementem projektu jest nadzór i monitoring postępów wdrażania strategii sukcesji. W ramach tego zadania weryfikacji podlegają założenia opracowane w strategii sukcesji firmy. Analiza obejmie każdy obszar zawierający kolejne kroki do podjęcia, poziom i jakość ich realizacji oraz potwierdzenie kolejnych etapów.

Etap monitoringu przeprowadzany jest po 3 miesiącach od przekazania planu sukcesji i jest zakończony wypełnieniem ankiety.

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 231 433,56 pln

Co zawiera dokumentacja rekrutacyjna?

Skontaktuj się z nami aby pomóc Ci wypełnić wymagane dokumenty:   sukcesja@novapraxis.pl lub telefonicznie: +12 200 29 71.

+48 12 200 29 71
Plac Szczepański 3 lok. 48
31-011 Kraków
http://novapraxis.pl
KRS: 0000460464
NIP: 676-24-64-215
REGON: 122838444